header3

SV Basteom heeft openheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Middels het onderstaande dynamische jaarplan willen wij inzicht geven in waar wij als vereniging voor staan, wat wij als vereniging nastreven en op welke wijze wij hier invulling aan geven.

logo jaarplan "het bestaande verbinden"
In 2013 hebben de Sportvereniging Steenderen en de Voetbalvereniging Baakse Boys het besluit tot fusie genomen. Met ingang van het seizoen 2013-2014 neemt de fusievereniging deel aan de voetbalcompetitie als SV Basteom, wat staat voor Sportvereniging Baak, Steenderen en Omstreken.
Het uitgangspunt is voor zover mogelijk "het bestaande verbinden". Het fusiedocument en de in het voorjaar 2013 georganiseerde vrijwilligersavonden hebben geresulteerd in het navolgende jaarplan:
1. Goed werkende onderdelen en werkprocessen blijven intact
2. Inrichting nieuwe activiteiten en werkprocessen op basis van prioritering
3. Uitvoering op basis van een plan van aanpak voor de lange termijn (bestuurlijk-strategisch) en een doorlopend jaarplan voor de korte termijn (tactisch-uitvoerend)
De strategische planning en het jaarplan dienen als sturingsinstrument voor planning, voortgangsbewaking en borging. Tevens dienen ze als richtsnoer voor de coördinatoren en uitvoerders.

  logo

Bij de ontwikkeling van de verenigingsorganisatie zijn de volgende kernwaarden kaderstellend:
1. Respect voor elkaar is de basishouding
2. Sportiviteit staat voorop
3. Plezier is de basis voor prestatie
4. Talent wordt gestimuleerd
5. Deskundigheid is aanwezig
  logo
  Op basis van de ontwikkelde inzichten in de fusiewerkgroepen en bijeenkomsten met het kader en de vrijwilligers van de vereniging is het volgende organisatiemodel als vertrekpunt gekozen voor de inrichting van de beleidsdomeinen en daar waar nodig kan dit worden bijgesteld.
  Organisatiemodel bl
   klik op de afbeelding

logo

De strategische planning van de vereniging is uitgezet voor een periode van 5 jaar en is gebaseerd op de volgende vijf kerngroepen:
1. Maatschappij: de positie de vereniging inneemt in de samenleving
2. Voetbal: de strategische doelen die de vereniging stelt ten aanzien van de voetbalsport
3. Accommodatie en voorzieningen: de uitgangspunten voor de accommodatie van de toekomst en de bijbehorende voorzieningen
4. Bestuur, kader en vrijwilligers: de wijze van inrichting van de organisatie van de toekomst en HRM
5. Financiën: de uitgangspunten voor financiële zelfredzaamheid
  Strategische planning SV Basteom 2013-2018 :
  130709 Strategische planning SV Basteom klein
    klik op de afbeelding

logo

Datum/periode Omschrijving/Gerealiseerd Door
Jan-Juni 2013 keuze clubnaam, clublogo, clubkleuren en clubtenue Werkgroepen/Bestuur
Maart 2013 organiseren vrijwilligersavonden over fusiedocument en toekomst van SV Basteom Bestuur
Feb-April 2013  opstellen sponsorplan, invullen en opmaken sponsorgids, benaderen en verbinden sponsoren Team Communicatie/Bestuur
April-Juni 2013  ontwerpen en ontwikkelen nieuwe website SV Basteom Team Communicatie/Bestuur
April 2013 aanstellen trainer 2e en 3e selectie-elftal Voetbal Senioren/Bestuur
Maart-Juli 2013  aanstellen coördinatoren van de teams/cluborganisatie  Bestuur 
Mei 2013 aanstellen technisch jeugdcoördinator en coördinatoren jeugd  Voetbal Jeugd
Mei 2013 vormen werkgroep voetbaltechnisch beleid senioren Voetbal Senioren
Mei-Aug 2013  indelen van jeugdteams 2013/2014  Voetbal Jeugd 
Sep 2013 organiseren evenement opening voetbalseizoen / presentatie teams Activiteiten & Evenementen


In het kader van transparant werken en open communicatie naar de leden en vrijwilligers zijn de taken van bestuur en teams alsmede de status van deze taken inzichtelijk via de website www.svbasteom.nl. De status van de taken wordt periodiek geactualiseerd via het bestuur na terugkoppeling van de teams. Als een taak geheel afgerond is, wordt deze opgenomen bij "wat is tot nu toe gerealiseerd?". De onderstaande jaarplannen van bestuur en teams vormen in samenhang het dynamisch jaarplan voor SV Basteom.


logo

jaarplan BESTUUR   Status
Taak Door  op te starten opgestart ter
bespreking
ter
vaststelling
afgerond
clubtenues bestellen / evalueren bestuur         X
opstellen sponsorovereenkomsten penningmeester        
invulling niet vrijblijvende vrijwilligerstaken  voorzitter       X  
opzetten en inrichten communicatie(-middelen), vormgeving, operationeel vicevoorzitter       X  
beleid maken presentatiegids en periodieke uitgaven SV Basteom  voorzitter en vicevoorzitter        
organiseren bijeenkomsten begeleiding seniorenvoetbal selectie, recreatie, dames vicevoorzitter         X
inrichten en optimaliseren ledenadministratie secretaris        
opstellen stategische planning en model jaarplan  bestuur          X
overleg gemeente Bronckhorst: privatisering, voetbalcomplex, RO-procedures voorzitter en penningmeester      X    
overleg DorpsBelangen Organisatie sportaccommodatie (IKC) voorzitter        X  
inrichten financiële administratie SV Basteom penningmeester         X
ontwikkeling accommodatie van de toekomst / plan van eisen bestuur      X    
inrichten databeheer en (digitale) archivering secretaris en vicevoorzitter       X    
beleid sponsoring formuleren penningmeester         X
beleid kledingverstrekking formuleren  bestuur         X
beleid contributie formuleren penningmeester       X  
protocol wangedrag voorzitter         X
protocol overlijden voorzitter         X
herbeoordelen organisatiemodel bestuur X        
beleid consumptiemunten formuleren bestuur         X
webshop inrichten vicevoorziiter         X
beleid vrijwilligersvergoedingen formuleren penningmeester         X
verzekeringen beoordelen penningmeester en vicevoorzitter   X      
badges toegangssysteem  voorzitter en vicevoorzitter         X
vormgeven huisstijl SV Basteom vicevoorzitter         X
beleid ereleden en leden van verdienste formuleren bestuur          X
ontwikkelen en implementeren Basteom-TV (narrowcasting)  vicevoorzitter         
ontwikkelen beleid en implementeren Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van vrijwilligers bestuur   X        
             

  voor taakomschrijving Bestuur (klik hier...)

logo

jaarplan VOETBAL JEUGD   Status
Taak Door  op te starten opgestart ter
bespreking
ter
vaststelling
afgerond
toewijzen van trainers en kader jeugdteams  jeugdcommissie        X  
plannen en optimaliseren speellocaties Baak en Steenderen jeugdwedstrijdsecretaris       X  
opstellen en publiceren jeugdbeleidsplan  jeugdcommissie         X
opmaken informatiebrochure ouders nieuwe spelers jeugdcommissie   X      
opstellen plan van aanpak werven, behouden en opleiden scheidsrechters scheidsrechter coördinator    X      
opstellen werkproces wedstrijdsecretariaat jeugd jeugdwedstrijdsecretaris       X  
aanmeldingsformulieren nieuwe jeugdleden/mini-pupillen uitreiken en laten invullen, kopie aan secretaris jeugdcommissie   X      
organiseren trainingen voor jeugdkader jeugdcommissie        
organiseren zaterdagdienst jeugdvoetbal jeugdwedstrijdsecretaris         X
opstellen en publiceren richtlijnen jeugdleiders jeugdsecretaris         X
             

  voor taakomschrijving Voetbal Jeugd (klik hier...)

logo

jaarplan VOETBAL SENIOREN   Status
Taak Door  op te starten opgestart ter
bespreking
ter
vaststelling
afgerond
opstellen programma voorbereiding selectie-teams  coördinator selectie-teams         
plannen en optimaliseren speellocaties Baak en Steenderen  wedstrijdsecretaris       X  
opstellen werkproces wedstrijdsecretariaat senioren wedstrijdsecretaris       X  
opstellen voetbaltechnisch beleidsplan seniorencommissie  X        
organiseren zondagdienst seniorenvoetbal seniorencommissie          
beleid overgang A-junioren naar senioren formuleren seniorencommissie   X      
opstellen plan van aanpak werven, behouden en opleiden scheidsrechters seniorencommissie X        
invullen vacature scheidsrechterscoördinator seniorencommissie   X      
             

  voor taakomschrijving Voetbal Senioren (klik hier...)

logo

jaarplan COMMUNICATIE   Status
Taak Door  op te starten opgestart ter
bespreking
ter
vaststelling
afgerond
ontwikkelen en inrichten smartphone-app  webmaster         
herinrichten reclameborden velden PR-Sponsoring       X  
ontwerpen en inrichten presentatiegids  PR-Sponsoring         
organiseren sponsoravond  PR-Sponsoring         X
ontwerpen en inrichten seizoengids PR-Sponsoring   X      
sponsoren betrekken bij Basteom TV (narrowcasting) PR-Sponsoring X        
periodieke opmaak en invulling E-mail nieuwsbrief vicevoorzitter       X  
             

  voor taakomschrijving Communicatie (klik hier...)

logo

jaarplan CLUBSFEER   Status
Taak Door  op te starten opgestart ter
bespreking
ter
vaststelling
afgerond
vaststellen beschikbare vrijwilligers / planning bezetting kantine coördinator kantine      X    
vaststellen assortiment en prijzen kantinebeheerder        
beoordelen/opmaken huisregels kantines Steenderen en Baak  kantinebeheerder        X  
beoordelen/organiseren exploitatie kantine sporthal Hooge Wessel-toernooi 2014 kantinebeheerder en coördinator kantine          X
opstellen overzicht activiteiten seizoen 2013/2014 en goedkeuring financiële bijdrage vereniging coördinator evenementen          X
planning jeugdkamp 2014 incl. boeking accommodatie coördinator evenementen          X
opstellen overzicht in te plannen vrijwilligers en ouders coördinator evenementen    X       
opstellen overzicht activiteiten seizoen 2014/2015 en goedkeuring financiële bijdrage vereniging coördinator evenementen   X      
             

  voor taakomschrijving Clubsfeer (klik hier...)

logo

jaarplan ACCOMMODATIE   Status
Taak Door  op te starten opgestart ter
bespreking
ter
vaststelling
afgerond
opstellen sleutelplan Baak en Steenderen  voorzitter         
opstellen klussenschema gebouwen coördinator accommodatie   X      
opstellen klussenschema velden en speltechnische voorzieningen coördinator accommodatie   X      
opstellen jaarplanning wekelijkse en periodieke werkzaamheden schoonmaak coördinator accommodatie   X      
inventariseren beschikbare en benodigde materialen per accommodatie coördinator accommodatie        X  
             

  voor taakomschrijving Accommodatie (klik hier...)